Teguh Bagus of Veterinary Medicine site v.2

Excellence with Morality

__Sertifikasi dan Prestasi__

    Standart ISO 9001:2008 Kepada Universitas Airlangga oleh British Certification International

_Berbagi tak pernah Rugi_

    Teguh Bagus of Veterinary Medicine site v.2

    Siapakah SejatiNya Engkau?

    .: Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal TuhanNya. Seperti bahasan kita yaitu Awwal- uddin Ma'rifatullah adalah... :. more

    facebook & twitter

DMCA.com Protection Status
..:: Selamat Buat para Pemenang lomba web & blog Mahasiswa Universitas Airlangga Tahun 2014; 1.Muhammad Alhada Fuad [FISIP'11] | 2.Muhammad Fatkhullah [FISIP'11] | 3.Teguh Bagus Pribadi [FKH'12] | 4.Mei Budi Utami [FST'12] | 5.Leo Agung Kurniawan [FISIP'12]| 6. Lutfi Adi Nugroho [FPK'11] | => Terimakasih atas kunjungan Anda, jangan lupa kalau mau copy/paste harap cantumkan sumbernya, by : Teguh Bagus Pribadi, http://teguhbaguspribadi-fkh12.web.unair.ac.id, dan Blog ini DIPERBAHARUI sebulan 4x karena kesibukan Perkuliahan ::..

IMAN TAUHID MAKRIFAT ISLAM

diposting oleh teguhbaguspribadi-fkh12 pada 24 November 2012
di Belajar Agama ISLAM - 4 komentar

IMAN TAUHID MAKRIFAT ISLAM
I T M I

 Alih bahasa tanggal 3 Maret 1953

 Karangan :
Tahun 1791 Jawa atau Tahun 1862 Masehi

Oleh :
R. Ng. Rangga Warsita


BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

Prawacana

Dyan punika rake ingkang winastan wirid “Iman-Tauhid-Makrifat-Islam” inggih bapa-babunipun sedaya wirid ingkang adedasar falsafah Islam. Ingkang wonten ing jagad Kejawen, ugi karan wirid “Catur-Wiwara-Werit”, Catur : sekawan, Wiwara : margi, Werit : rungsid. Liripun wedaran sekawan tataran margining panembah jati ingkang sekelangkung rungsidipun. Awit menawi klinta-klintu ing penampi, bebasan umese “marta” temahan “wisa”. Amila kala sugengipun para Waliyullah ing tanah Jawi duk jaman kraon gung Bintara (Demak) kala rumiyin dumugi sapriki : wirid wau tansah dados kekeran, pilih-pilih ingkang udani, jer boten kasiyaraken daten ngakatah, inggih jalaran ngawekani klinta-klintuning penampi punika wau.

Duk kala sekawit : para Waliyullah ingkang tinanggenah dening Negari amemejang babagan panembah jati punika, wejanganipun sami adapur perlambang tuwin mawi basa ingkang sinandi, ananging boten ringsed saking paugeran kekeran wau.

Wiwit jaman Demak, dumugi jamanipun panjenengan dalem Nata Sultan Agung ing Mataram, taksih lestantun kados makaten, jer wiwit jaman Demak dumugi jaman Mataram wau : ayahan memejang babagan panembah jati punika kalebet bebadaning Negari ingkang wigatos, ingkang katindakaken dening para pinicados. Pratelaning asma-asmanipun para pinicados amemejang wau kaewrat wonten ing serat “Hidayat Jati” karanganipun Sang misuwur jagad tetiga swargi Ki Pujangga Raden Ngabehi Ranggawarsita.

Ananging lamining alami, satemah katah ingkang sami amemejang kalayan dedemitan, boten kapriksan dening Negari, tuwin katah ingkang nyade ayating pangeran kalayan regi mirah (= mengku pamrih mligi babagan dunia) lajeng katah wirid utawi wedaran ingkang mingsed sakedik tuwin mingsed katah saking paugeran kasebut nginggil. Umumipun wirid-wirid ingkang makaten wau kawadekaken asli saking primbon Elaranipun Wali anu utawi Nabi anu, terkadang kawadekaken angsalipun saking seratan gaib utawi swara gaib, sapanunggalanipun.

Sabakdanipun jaman Mataram, inggih wiwitipun jaman penjajahan ingkang letantus  tumindak kantun wirid-wirid jaman ingkang dedemitan wau, mekaten selajengipun, dumugi saderengipun jaman Indonesia Merdeka.

Pangriptanipun serat punika gadah pemanggih, bilih ing jaman Indonesia Merdeka tuwin jaman majengipun akal pikiran semangke punika, boten wonten pakewedipun ambabaraken sedaya kekeran ingkang mlingit punika, sinartan katrangan sajelas-jelasipun, ingkang saged katampi dening akal lan pikiran. Pinten banggi saged dados urun-urun tumrap tujuwan pembangunan lahir batos ing wekdal sapunika. Pangubahipun kadapur pawicantenanipun, mitra kekalih, sami dene migunakaken basa Ngoko Andap jaman punika.

Wusana menawi wonten para nupiksa ingkang kasdu nyaruwe, senajan kadon pundi kemawon wedalipun, bade katampi kalayan suka pirenaning manah, saha ngaturaken genging panuwun.

Tinengeran : AMARNA SALIRA BRAHMANA SAMADI.

Ngayogya, 3 Maret 1953

Salamipun

PANGGRIPTA

CAP-CAPAN INGKANG KAPING III

Isinipun cap-capan ingkang kaping III punika sami kemawon kaliyan ingkang cap-capan I lan II, namung ingkang pinanggih tempat dipun leresaken seperlunipun. Punopo dene rumiyin stensilan sapunika kaeaping pangecapan. Punika satunggaling kamajengan ingkang jalaran saking pembiyantunipun para mitra langganan kita. Amila kita ngaturaken genging panuwun.

Penerbit

CAP-CAPAN INGKANG KAPING III

Wirid “ I T M I” Cap-capan ingkang kaping IV punika sami kemawon kaliyan ingkang kaping III, namung ejaanipun abjad-abjadf Qur’an tuwin lan Hadiest kasantunan miturut ejaan ingkang kalimprah.

Penerbit

BAB I. BEBUKANING WIRID

1. MITRA.

Mas, sowanku mrene ono prelu kang rada wigathi, nalare mengkene : bareng umurku wes ngancik satengah abad iki, teka prak-prek kerep lara, mengko gek aku iki wis nyedaki marang janjiku. Mangka aku iki suwung blung, ora duwe ngelmu secuwil-cuwila.

Ana kang nekad ake yen mati iku wis “bar”, ora nemu lelakon apa-apa, nanging aku ora wani tiru-tiru duwe tekad (i’tiqaad = gegebengan) mengkono iku. Sabab umpama mengkonowa, temah ora ana wong ngudi ngelmu utawa nindakake dawuhing agama. Mokal yen wong kang sabegyan akeh banget iku pada bodo banget, nganti ana kang ora merlokake babagan dunya, saka bangeting marsudi ngelmu lan agama. Mokal umpama wong-wong mau mung wedi marang ujar gegorohan bae.

Cekake : anggonku wingi-wingi ora ngupaya ngelmu iku, ora jalaran aku wis mbundeli kapercayan kaya mangkono, mung saka lagi kalimput dening panggodaning hawa napsu bae. Hlo iku matur sak barese. Lagi saiki aku katuwuhan osik nedya ngupaya ngelmu, bareng wis ………. rumangsa tuwa iki.

Hla iku mas, amit-amit sewu, tak kira panjenengan uga kagungan butuh kaya aku. Mulane yen panjenengan dangan ing panggalih, ayo pada bebarengan ……… meguru. Dadi enome tunggal pesaban, tunggal pekareman, tuwane tunggal cecepan (wiriding guru), tunggal gegayuhan. Tetep dadi sedulur ndunya ngakerat. Rak iya ta, mas???

1. DARMA.

Di, sampeyan ngajak bebarengan meguru iku aku bungah banget, sebab aku ngerti yen pengajak mau tuwuh saka katresnan. Nanging ngendika sampeyan iku perlu tan onceki disik, kang uga ketarik saka rasa sih tresnaku.

Pancen, penemune wong akeh-akeh, iya kaya panemu sampeyan iku, anggone ngudi ngelmu ke-Tuhanan iku mung kanggo babagan ngakerat utawa babagan pati, mulane elinge ngudi : bareng wis tuwa, rumangsa wis nyedaki mati. Hla iku satemene ………. kliru :

I. Perkara pati iku ora milih umur. Ana kang mati isih bocah, mati enom, mati setengah tuwa, mati tuwa, mati tkluk-tikluk.

II. Ngelmu ke-Tuhanan iku ora mung maedahi tumrap babagan ngakerat utawa babagan pati bae, sejatine uga maedahi banget tumrap uripe ana ing ngalam dunya iki, kayata njalari kadunungan rasa : tatag, tanggon, tentrem, gembira, begja, …….. kang ringkese rumangsa kepenak.

Dadi : kita, kang elinge ngudi ngelmu ke-Tuhanan bareng wis tuwa iku satemene ……….. kasep, ananging ija isih rada becik kasep, tinimbang ora babar pisan.

Mulane uwong kang pinareng pinaringan umur dawa, iku bisa ateges nugraha, uga bisa ateges siksa. Senajan kasep, nanging banjur eling, iku kena diarani pinaringan nugraha umur dawa. Dene kang ora nganggo eling, iku umure dawa tetep aran siksa. Amarga wis ora tedas pangan kang mirasa, ora tamat ndeleng sesawangan kang adi endah, suda pengrungune, tininggal para kekasihe, ndadak sedina-dinane isih tansah bentayangan bae.

Hla sampeyan ngajak bebarengan meguru iku, apa wis kagungan wawasan : sapa lan ngendi daleme ?

2. MITRA.

Uwis, mas !! Lan ora mung sedulur siji loro kang pada ngandakake, yen guru mau pancen peng-pengan temenan. Kayata pirsa kelakuwan lan batining wong, pirsa lelakoning wong kang wis kepungkur lan kang durung kelakon. Mulane para muride iya pada wedi asih, amarga gurune asotiya Batara mengkono iku : samobah mosike kapirsan kabeh. Kawasan lan kawaspadan mengkono iku bokmenawa kang diarani “helderziend” kae, apa “okkultist” aku ora ngerti.

Nanging kaluwihane ora mung mungkono bae mas !! Kayata yen muride nemu ribed anak bojone lara, disuwunake tamba mrono, ……. bisa ces pleng pleng temenan. Ribed apa bae, janji matur uga diparingi pitulungan daya kekuwatan gaib, mulane akeh para siswane kang pada nemu kamulyan ana ing masarakat iku, kayata kang laku dagang bisa sempulur dadi lan sugihe, kang Cekel gawe enggal munggah pangkate, mundak bayare.

Ana maneh ksng elok, mas !! Ana salah siwijine siswa kang disereg ing pengadilan perkara kriminal rada abot. Miturut panemu-panemu kang dedasar yuridisch, mesti kokum. Bareng tekan ing dina putusan, ndadak ………. bebas, kaanggep perkarane kurang terang. Ora liya, sebab siswa mau diparingi sarat dening gurune kang linuwih iku mau.

Hla kaelokane liya-liyane kang umume diarani kadigdayan, kanuragan, kawijayan, ………… wi aja mundut pirsa, mas. Cekake sarwa ana sarwa mumpuni, lan uga diparingake marang muride kang duwe penyuwun.

Emane daleme ora ana ing Negara kene. Nanging iya ora kagolong adoh banget saka kene, lan ora kalebu rekasa lakune upama sowan mrana, jer daleme iku ora adoh saka palerenan sepur utawa bis.

2. DARMA.

Mengko ta, di! Asmane lan daleme aja sampeyan ngendikake disik, perlune pangrembug kita bisa mung apa anane bae (obyektief). Yen wis tau krungu asmane, daleme lan riwayate, luwih-luwih yen wis tau kepetuk utawa kenal karo priyayine, bokmenawa pangrembug kita banjur kawoworan sentimen.

Satemene aku kurang mangerti marang ngendika sampeya niki mau. Kaya-kaya sampeyan mau ajak-ajak bebarengan golek ngelmu patitising pati, sarehning rumangsa wis sepuh, bokmenawa sawayah-wayah tumekaning janji. Aku banjur koreksi satitik, yen ngelmu patitising pati iku ora liya ngelmu ke-Tuhanan, sarta ngelmu ke-Tuhanan iku satemene uga migunani tumrap urip kita ana ing ndunya iki.

Tuture karo ngendika sampeyan sakawit mau, mestine upama kita iki sida meguru, iya kudu ngupaya guru kang sampurna ing kawruh pati patitis. Yen turute karo kandaku, kudu ngupaya guru kang sampurna bab ngelmu ke-Tuhanan, kang kanggo ing kene kana (urip ana ing ndunya lan sawise tinggal dunya). Rak iya, ta?

Nanging ngendika sampeyan kang keri iki mau teka mung ngrasani kaluwihane sawijining priyayi guru ing babagan ngelmu werna-werna, kang garise gede kalebu ngelmu sihir lan babagan pedukunan. Kepriye kaluwihane babagan patitising pati utawa babagan ke-Tuhanan, apa teorine  dalah  prakteke pisan,  - malah  ora sampeyan ngendikakake.  Yen  mung  durung  dingendikake  ………..  bok  coba dingendikakake pisan.

Hla saupama kaluwihane ya mung kaya kang wis sampeyan ngendikakake mau, rak ora cocog karo kebutuhan sampeyan ta? Apa pancen kebutuhan sampeyan kang ka-ingsedake saka sakawit ? Kayata kaingsedake : bokmenawa yen ana perlune butuh pitulungan daya gaib : wis  cumepak,  sukur  ketularan  kagungan  kaluwihan  dewe.  Apa mengkono ?

3.  MITRA

Yen kebutuhanku mono tetep, mas, ora owah saka sakawit. Hla saupamane kita oleh guru kang kagungan kaluwihan werna-werna iki mau, rak iya marem, ta? Apadene saumpama kita satitik-satitik bisa ketularan kaluwihaning guru mau kae, ra iya luwih prayoga, ta ?

Mareme lan luwih prayogane iku, ora jalaran aku kepengin oleh pitulungan ngelmu sihir utawa kepengin medukun, apa maneh kepengin bisa dadi dukun dewe, iku ora mas.

Mungguhing aku. Kabeh babagan lahir iku luwih mantep yen digarap secara lahir uga. Kayata babagan lara iya mantep golek tamba marang dokter. Yen kepengin munggah pangkat, iya kudu sregep lan tumemen anggone nyambut gawe. Yen kepengin sugih anggone dagang, kudu ngerti marang kawruh dagang. Umpama kena ing perkara, iya prayoga njaluk tulung marang adpokat. Hla bab kadigdayan, pancen wiwit enom mula aku ora seneng, yen kumudu “jaga diri” aluwung sinau pencak utawa ngesak revolver. Apa maneh bab nakokake nasibing awak, saya tak siriki banget, sebab yen dibedek ala : cilik atine, yendi bedek bejik : ngendel-ngendelake.

Dene mareme umpama duwe guru kang linuwih iku, ora liya mung ngandelake piyandel, yen kita iki disidikara dening titah kang wis kecedak  karo  kang  nitahake,  - kang  Maha Kuwasa  –  mulane  iya kasinungan kuwasa : kinacek karo sapadaning tumitah. Mengkono uga luwih prayogane saupama kita bisa ketularan duwe kaluwihan setitik-satitik, ora liya iya jalaran kita ngrumangsani : maune kalimputan ing pepeteng,  jalaran  saka  tuntunaning  guru  banjur  oleh  pepadang sawetara.

Bab ngelmu ke-Tuhanan kang panjenengan ngendikakake iku mau, aku ora dikandani dening para sedulur kang wis tau nyuwunberkah mrana, apa teorine bae, apa teori dalah praktike pisan. Umpama dikandanana,  terkadang  iya  klira-kliru anggonku  ngaturake  marang panjenengan, awit aku durung terang, endi kang aran ngelmu ke-Tuhanan, endi kang kelebu sihir, lan pedukunan iku. Saka pengiraku, sarehning wis jeneng kecedak iku mau, mesti ngelmune ke-Tuhanan uga wis luwih sampurna tinimbang karo kang durung kecedak.

Hla mungguh pamanggih panjenengan kepriye ?

3.  DARMA

Panemu sampeyan : kabeh babagan lahir iku luwih mantep utawa matuke kudu digarap secara lahir uga, iku aku mupakat banget. Malah saka keyakinanku mengkene :

Kawruh  kelahiran  (wetenschap)  karo  kawruh  kebatinan (mystiek) iku umpama suruh mono : lumah lan kurebe, pada duwe kawujudan dewe-dewe. Siji-sijine pada drajate lan pada pigunane, ora teka kang siji luwih luhur lan luwih migunani tinimbang sijine.

Dadi : saupama mystiek iku bisa tumindak bebarengan karo wetenschap, kang ateges bisa ngiseni kekuranganing wetenschap, iku becik banget. Sebab yen anggonku ngumpamakake suruh mau bener, amesti kurebe ora bisa ditonton saka lumahe, lumahe ora bisa ditonton saka kurebe. Sampurnane yen ditonton lumahe lan kurebe.

Naning  yen  ana  kang  duwe pengira  : mystiek  iku  bisa “,mengatasi” wetenschep, sarta duwe pengira : luwih mitayani kanggo nggarap babagan lahir, hla iku mesti bakal ………. kecelik.

Mula kepara nyata, sok ana kedadeyan : wong lara digarap dokter,  wis  lawas  durung  bisa  waras,  malah  dokter  durung bisa nemtokake lelarane, bareng didukunake : dukune ngerti sebab-sebabing larane, lan bisa maluyakake. Nanging kang mengkono iku ora kena dipastekake, mulane uga ora kena dienggo bukti yen mystiek iku menang luhur tinimbang wetenschap.

Upama kawruh padukunan iku mau luwih mitayani tinimbang kawruh  kedokteran,  amesti  sekolahan-sekolahan  dokter  bakal kekurangan  murid. Yen arep ana pertandingan rebut title “,juara”, amesti para pemaine ora pati merlokake latihan, kang diperlokake golek dukun utawa pati geni. Yen arep ana pilihan warga ing “dewan perwakilan” amesti ora pada mempeng anggone gawe propaganda, mung mempeng pada golek sarat. Lan bisa kedadeyan ana delegasi ing sawijining konperensi banjur nanda tangani reketek-reketek bae, sebab kedayan dening perbawane gaib delegasi lelawanane rembugan.

Kabeh iku aku wani netepake ……… ora bakal kelakon! Awit kemajuwaning perkara lahir iki kabeh wis miturut garis kodrating Pangeran.  Mulane  Pangeran  mesti  ora  bakal marengake  ananing kedadeyan-kedadeyan kang anjalari wurunge kemajuwan iku mau. Hla yen mung kaelokan remeh-remeh kang ora dadi alanganing kemajuwan lahir iku mau : mung jalaran saka percayane, iya kapercayane iku mau kang dadi tamba.  Hlo wong kang dibebasake perkarane iku mau, mestine ya pancen kurang terang temenan, senajan nyata nindakake penggawe. Mengkono sapiturute.

Dadi  : aku  mupakat  karo  panemu  sampeyan,  yen  kabeh babagan  lahir  iku  luwih  prayoga  digarap  secara  lahir  bae. Sebabngelmu “kebatinan” dianggo nggarap babagan “kelahiran” iku kurang mitayani. Hla ngelmu kebatinan kang ora dianggo nggarap babagan lahir iku kang tak jejuluki ngelmu ke-Tuhanan iku mau.

Mulane teruse ngendika sampeyan mau kae : aku ora mupakat. Sampeyan  kagungan  panemu  :  saupama  kita  bisa  ketularan duwe kaluwihan  setitik-setitik,  kaanggep  jalaran  maune kalimputan  ing pepeteng  banjur  oleh  pepadang  sawetara. Kaluwihan  iku  dudupepadang, di !

Umpama aku ngucapake :

“Niyatingsun  matek  aji  :  ajiku  si  jaran  goyang. Cemetiku sada lanang. Sun sabetake bumi : bengkah, sun sabetake segara : piyak, sun sambetake langit : mendak, sun  sabetake gunung : gempal, sun sabetake atine si Anu : dadi edan. Ora edan dadi moyar, ora  moyar  dadi  gendeng.  Ora  pati-pati  mari  yen  ora teka  ing ngarepku”

Banjur si Anu teka temenan ana ing ngarepku, hla iku aku rak jeneng duwe kaluwihan, ta ? Nanging apa aku ateges oleh pepadang??? Upama maune peteng, rak malah saya andedet keworan mendung, tadi ? Ha, ha, ha !

Mengkono uga bab guru kang kagungan kaluwihan werna-werna mau kae. Yen sampeyan kagungan piyandel : kaluwihane utawa “kuwasane”  iku  dadi  pratanda  anggone  kecedak  karo kang  Maha Kuwasa ……. Aku ora bisa nderek. Amarga panemuku mengkene.

Miturut nalar (logika) : wong kumawula marang kang Maha Suci iku sarate iya kudu nglelatih suci, Kamawula marang Maha  Adil sangune kudu ngelatih adil. Cekake sipat-sipating Pangeran iku kudu ditiru.  Hla yen sarat-sarate anggone kumawula marang  kang Maha Kuwasa iku, wis dilakoni, insya Allah uga bakal kasinungan kuwasa.

Nanging sampeyan aja kliru tampa ! Mungguhing Pangeran, sucine, adile, lan sipat liya-liyane iku mau dudu ukuran ing ndunya, hlo? Mengkono uga kuwasane, uga dudu kuwasa ukuran ndunya.

Suci  Mungguhing  ndunya iku  ateges  resik,  ora ketaman rereged, nanging suci mungguhing Pangeran iku ora mbedakake kang resik kelawan kang reged. Adil mungguhing ndonya iku, sapa temen : tinemu, sapa salah : seleh, sapa goroh : growah, sapanunggalane; nanging adil mungguhing Pangeran iku terkadang kang jujur : kojur, kang korup  (korrupt)  :  kecukup,  kang  curang  :  ngedangkrang,  lan sapanunggalane. Hla kuwasa mungguhing ndunya iku kang elok sarwa nggumunake iku mau; nanging kuwasa mungguhing Pangeran mung bares-baresan bae, awujud kodrat kang gumelar iki, kayata srengenge lakune ajeg, tanpa di-steer, lombok, enome ijo tuwane abang, tanpa di-ecet, mengkono sapanunggalane.

Lan maneh sampeyan mau kagungan pengira, yen titah iku ana kang kecedak karo kang nitahake, ana kang ora kecedak, hla iku aku wani netepake : k l i r u. Sebab daliling Quran andawuhake : wa huwama’akum aina maa kuntum wa allahu bima ta’maluuna bashirun (Al-Hadid : 4 = Panjenengane Allah tan pisah kelawan sira ana ing ngendi bae lan pirsa samubarang tindakira). Ing surat mau ayat 6 andawuhake : wa huwa ‘alimun bidzaatishshuduri (Panjenengane nguningani sajroning atinira). Ana ayat maneh kang mratelakake : “Allah iku luwih cedak tinimbang otot bebayunira”. Hlo rak ora nganggo pilih-sih ta, di? Nanging si titah, ana kang ngerti ana kang ora, ana kang percaya ana kang ora.

Karo dene maneh, di, ngendika sampeyan “kita di-sidikara dening  guru kita” iku satemene  aku ora pati ngerti.  Yen tembung “sidikara” iku sampeyan tegesi “perbuat”, hla iku genah salah. Sebab selagine  para  Nabi-Wali  bae  mboten saged nyidikara  sapadaning tumitah, tandane ora setitik kang pada kapir. Sagede mung nedahake Shiraatha’lmustaqiem (dalan kang bener) tumrap kang gelem nggugu. Mengkono uga kang jumeneng guru, sagede mung paring sesuluh babarane si murid : mani ahtadaa faannima yahtadi linafsihi wamandlalla faannima yadlillu ‘alaiha (Israa’ : 15 = sapa kang oleh pituduh iku pituduhe kanggo awake dewe, lan sapa kang sasar iku sasare uga tumrap deweke dewe). Tegese awak liya iku ora bisa nyidikara awak seje.

4.  MITRA

Wah,  panjenengan  ki  njlimet  banget,  nganti  ngonceki tembung “sidikara” barang.

Ngandika panjenegan  iku mau  kabeh  : aku wis tampa nanging ana kang durung ceta.

Kaya-kaya  panjenengan  kagungan  panemu,  yen  kabeh kaluwihan kang elok-elok iku kagolong ngelmu sihir utawa bangsaning padukunan. Mangka miturut critane para sepuh : para Nabi lan para Wali iku uga pada kagungan kaluwihan mengkono mau. Hla iku apa iya kagolong sihir ? Lan maneh aku tau krungu , jare kaluwihan iku ana kang “khak” ana uga kang “silihan”. Hla iku kepriye bedane ?

4.  DARMA

Bab kaluwihan kang elok-elok iku ora mung adapur dongeng timbal-tumimbal (overleveringen) utawa carita ing layang babad bae. Kang nyritakake kaluwihane para Nabi, uga kasebut ana ing kitab-kitab agama.  Dadi  kaluwihan  kang  dudu  sihir  iku  ya  ana,  katrangane mengkene.

Kaluwihane  iku  garise  gede  ana  werna  4,  yaiku mukjijatin Nabi, kramating Wali, mangunahing Mukmin, istijrating Kapir.

Nanging kaluwihan elok-elok kang kasebut ing babad utawa kitab agama iku ora kabeh letterliyk : kedadean temenan; ana uga kang mung  perlambang  utawa  pangupaman  bae.  Dene  kang  kedadeyan temenan iku ringkese; mukjijat, kramat lan mangunah iku, titahe kang kasinungan kaluwihan pada ora ngrumangsani anggone kasinungan. Mulane wetune kaelokane iku mesti ora kejarag lan ora obral-obralan. Kayata :

Sunan  Kalijaga anggatukake mustakane masjid  Bintara karo Ka’bah, iku mung perlambang, panjenengane saged nyiyarake piwulang agama Islam asarana kabudayan Jawa : gamelan sekaten lan wayang purwa. Dene ceritane Sunan Benang nudingi wit aren, iku satemene panjenengane mung ngendika bares-baresan bae : “i k u (= aren, yen diupakara pametune diklumpukake) ………. r a k   e m a s! ndadak miturut pandelenge si begal : uwite aren, sapapahe, sakolang-kalinge, pada dadi emas kabeh. Yaiku kang diarani kramating Wali.

Hla  critane  Nabi  Ibrahim  dinawuhan  dening  Pangeran nyembeleh putrane, banjur liniru cempe, iku mung pangupaman bae ; panjenengane ngebotake bektine marang Pangeran tinimbang bangeting tresna   marang  putrane. Pangeran  ora  nate  dawuh  marang  titahe mengkono iku, lan ora nate main sulapan bocah liniru cempe. Dene critane Nabi Musa digegila dening ula sepirang-pirang saka para tukang sihire Sang Fir’aun, iku satemene Nabi Musa banjur ngoncalake tekene bares-baresan bae, amarga saka gilane. Wusana teken mau banjur katon ngamuk  nguntali  ula  sapirang-pirang  mau.  Yaiku  kang  diarani mukjijating Nabi.

Mengkono  uga  kang  diarani  mangunahing  Mukmin, si mukmin kang kasinungan kaluwihan uga ora ngrumangsani kasinungan. Wetune kaelokan kangaran mangunah (ma’unatun = pitulungan) ya mung bares-baresan bae, saka pasrahe marang Pangeran, ora jalaran diniyati.

Dene yen wonge kang kaseren kaluwihan iku ngrumangsani anggone kaserenan, sarta wetune kaluwihan kang elok-elok iku sarana diniyati, iku kaluwihan kang saka parentahing napsu, yen olehe kaserenan kaluwihan  iku  pancen  digayuh,  hla  iku  dawuhing  setan,  sakarone kagolong istijrating Kapir (mirsani : “Kunci Swarga” III : 31

Dene pitakon sampeyan bab kaluwihan silihan karo kaluwihan “khak” iku miturut panemuku mengkene :

Kaluwihan silihan iku adate mung sawatara dina bae. Kayata Kyai Anu, jalaran anggone tapa mbisu utawa tapa nurut kali, banjur kaserenan kaluwihan bisa awas lan bisa nambani nanging kabisane kang hebat iku mung sajroning 40 dina bae.

Dene  kang  dudu  kaluwihan  silihan  kang  pada  diarani kaluwihan “khak” iku, bokmenawa kang dikarepake : kaluwihan duweke dewe, awit tembung Indonesia hak utawa tembung Jawa kak iku pada ateges duwek (darbek). Yen “khak” saka tembung Arab haqq, tegese :bener (nyata), kang aran ngelmu haqq iku ora liya kejaba ngelmuning Pangeran, yaiku agama, dudu bangsaning kaelokan mengkono mau.

Anadene kaluwihan “duweke dewe” iku, mula dasar nyata ora mung sadela sirna kaya kaluwihan silihan. Nanging yen kanggo obral lan sarat-sarate ngejog daya dilirwakake, iya banjur ngabar, pepindane kaya lampu kentekan lenga : ora bisa murub maneh.

5. MITRA

Iya-iya, mas, aku saiki wis ngerti. Dadi golek guru iku iya kalebu angel. Hla guru kang sampurna ing kawruh ke-Tuhanan, iku titikane kepriye mas? Yen ana titikane, karuwan anggone ngupaya.

5.  DARMA

Titikane iku : ana, nanging pangupayane iku kang rada ora gampang. Ing layang “Wulangreh” nyebutake mengkene (Dandang Gula) : “Lamun sira amaguru ngelmi, amiliha sujanma kang nyata, ingkang becik martabate, sarta kang wruh ing kukum, kang ngibadah lan kang wirangi, sukur antuk wong tapa, ingkang wus amungkul, tan melik pawewehing Lyan, ……

Sujana kang Nyata = dudu avonturier, ora gleca-glece;

Ingkang  becik martabate =  durung  tau  diukum  krana perkara kang ngisin-ngisini;

Kang Wruh ing kukum = ngerti temenan marang hokum (angger-angger) agama, sukur hokum liya-liyane;

Kang ngibadah = nindakake sembahyang sarengat, agama apa kang dadi kepercayane;

Kang  wirangi =  ora  crobo  (sembarangan)  tindake  lan kelakuwane;

Wong tapa = manggon ing gunung utawa ing praja kena bae, sok uga merangi hawa napsune;

Ingkah wus amungkul = sugih utawa mlarat kena bae, sok uga ora kronehan;

Tan melik pawewehing Iyan = ora mung sepi ing pamrihing atase barang kasatmata bae, uga pamrih kang arupa pengaji-aji. Hlo rak ya angel ta golek-golekane ? Ewadene guru kang sampeyan  ngendikakake  mau.  Aku  iya  gelem  angguroni,  idep-idepkanggo pengalaman, anggere :

a. Kita  dimerdikakake  meguru  marang  guru-guru  liyane, ora nganggo nyuwun palilah marang panjenengane;

b. Kita dimerdikake memaca buku kawruh kebatinan apa bae, ora kanggo  nyuwun  palilah  utawa  anglapurake pemaham kita  marang panjenengane;

c. Kita dimerdikakake miterang, terkadang kaya ambantah. Marang wedaran kang durung andadekake pemarem, aja nganti panjenegane duka.

6.  MITRA

Wah, wah, hla teka tirik-tirik temen. Nuwun-nuwun sewu, kersa panjenengan ki aneh, mas ! Lumrahe kang dijanji iku si murid, dudu si guru. Saupama kita sida sowan mrana, lan panjenengan iya kelahir anjanji mengkono, tak kira panjenengane guru mesti ora kersa malah gerah penggalihe rumangsa di ……… sapelekake.

Hla panjenengan kagungan kersa njanji mengkono iku sebabe kepriye mas?

6. DARMA

Hlo, guru teka gerahan penggalih ! Iku rak durung pinda samodra, durung bisa momot lan mengku marang calon siswa kang isin punggung muda.

Dene  anggonku  kumudu  anjanji  iku,  sebabe  iya  kaya ngendika sampeyan mau kae : lumrahe si murid kang tampa pepacuh ngene ngono, kang wos-wose :

(a) supaya si murid fanatiek marang ngelmu lan gurune.

(b) si guru kuwatir bokmenawa kawiyak cupeting kawruhe.

Upama ana pitakoning murid : si guru ora bisa njawab, iku pancen si guru ora perlu rikuh, sebab wong kang sampurno luwih dening sampurno, iku pancen ora ana. Mengkono ugo si guru kang duwe penganggep : mung ngelmune dewe kang bener, banjur para muride dipurih fanatiek kaya deweke hla iku iya ……… kliru.

Hla si murid kang cukup akal lan pikirane (senajan ora cerdas banget)  teka  dipurih  “menelan  mentah-mentahan”  apa sak ngendikane gurune, iku ya ora gelem, ta ! Awit babagan roh (jiwa) iku kang tanggung jawab mung awake dewe, dudu awak liya.

Ing layang “wulangreh” mau kae, uga mrayogakake kang surasane kudu ora “menelan mentah-mentahan” mengkono iku, balik kudu disaring awewaton : dalil, kadis, ijemak, kiyas. Yen ana wedaran ngelmu kang nyulayani karo wewaton werna 4 mau prayoga di …………..singkiri bae.

7.  MITRA

Hla dalah, layak bae panjenegan pinda Raden Sumantri duk arsa suwita Sri Arjunasasra, hla wong panjenengan wis kagungan gegaman kanggo ngoreksi, saka “Wulangreh” mengkono.

Mungguh wewaton kang diarani “dalil-kadis-ijemak-kiyas” iku mau, keterangane kepriye,  mas ?

7.  DARMA

Ing “Wulangreh” ora ana penjelasane perkara iku. Dene maksude tembung sarta tapsire kang progressief mengkene :

Dalil (wutuhe;  dalil  Quran)  =  ayat-ayating  Quran, yaiku kitabing Pangeran kang rineksa saka owahan-owahan. Nyatane : senajan ditarjamah ing basa werna-werna, kang asli ing basa Arab : isih ana. Dadi yen tarjamahane kawoworan sentimen (neselake panemune dewe) : gampang ketara.

Kadis (Hadiest) – dawuh pangandikane K. N. Rasul kang tinampa dening sekabat, tumimbal marang tabi’in (wong kang ketemu sekabat). Hadiest shahih = kang wis ditimbang tetela benere; hadiest qudsi = pangandikane Rosulullah kang kasebutake “dawuhing Pangeran“ dadi pada bae karo Qur’an, mulane dianggep suci (bener)  tanpa nganggo dirembug dawa dawa. Hadiest mutawatir = kang ora nganggo dirembug bener lupute, nanging akeh kang ngandakake. Dene yen timbal-tumimbale iku wis adoh : saka tabi’in tumimbal marang tabi’tabi’in, sapiturute, mangka kang minangka sanad (sendehan) durung misuwur bab katemenane, hla iku aran hadiest maudlu` (cinacad), ora kenadipercaya.

Ijemak  (Ijma’) = panemune para ngulama ahli agama Islam,  dek  jaman  semana. Sawise let  pirang-pirang  abad,  bareng  kawruhe wong wis saya maju, mesti bae panemu iku iya tambah maju (jnamisch) ora patok bangkrong bae (statisch), senajan kang minangka wewaton uga dawuhing Quran lan Hadiest.

Kiyas (qiyaas)  =  panglimbang  lan  panimbang  kang  bisa ditampa lan sineksenan dening akal lan pikiran, dadi ora mung gugon tuhon utawa anut grubyug bae. Sarehning kawruhe wong wis saya maju,mesti bae akal lan pikirane uga tambah maju, ora gampang dipengaruhi ing liyan.

8.  MITRA

Wah, hla kok panjenengan jebul wis kagunan sangu tarik-tarik mengkono. Mung saka ora weruhku bae, tibake panjenengan iki wis  kerep meguru lan memaos buku-buku, umpama kita sida bebarengan meguru, panjenengan ki ngansu pikulan warih apek geni adedamar “, beda karo awak ndengkeng iki.

Kang iku mas, menawa panjenengan dangan ing penggalih serta ora ana pekewuhe, mbok  iyaha aku panjenengan tulari gegebengan panjenengan. Sukur wis bisa andadekake pemarem, umpama durung marem, ya wis maedahi : besuk yen sida bebarengan meguru, ora banget-banget anggonku tingak-tinguk.

8.  DARMA

Ingatase  mitra-darma,  aku  ora  keberatan  minangkani pamundut sampeyan iku, di! Ananging bisa marem utawa oraha, aja sampeyan galih yen aku ngendas-ngendasi seja sampeyan golek guru, utawa ora ateges aku emoh anderekake bebarengan meguru.

Dene wejangan werna-werna kang wis tak tampa saka para guru, serta wirid werna-werna kang wis tau tak waca saka buku-buku, iku mung ana siji kang andedakake pemareming atiku, yaitu kang aran wirid : “Iman-Tauhid-Ma’rifat-Islam”. Amarga panyelasane cocok karo wewaton ; “dalil-hadiest-ijma-qiyaas” mau kae. Hla iya iku bae kang bakal tak aturake. Namung aja mung sampeyan hiyani bae; endi kang sampeyan ora mupakat, sampeyan bantah. Iku bakal muwuhi terang lan gawe murnining panemu.

II.  WEDARAN BAB IMAN

9.  MITRA

Nderek! Nanging aku nyuwun katerangan disik: apa sebabe iman didisikake, Islam tiba keri, malah keri dewe pisan. Mangka kang wis kerep tak rungu: muslim iku durung tentu  mu’min, kang tegese wong Islam iku durung mesti kadunungan iman. Iku katerangane kepriye mas……..???

9.  DARMA

Hla iya kaya mengkono iku kang tak karepake, di. Iku aran bantahan kang ora satitik paedahe.

Pancen,  umume  iya  kaya  ngendika  sampeyan  iku, jer tembung, Islam ing kono iku Islam araning agama. Beda karo tembung Islam ing tetaraning wirid “Imam-Tauhid-Ma’rifat-Islam” kang bakal tak aturake iki mengko.

Mulane ing sajroning aku ngaturaken wirid iki mengko supaya aja  wor-suh,  aku  lilakna  migunakake  tembung : agama Muhammad “ora agama Islam” kaya adate. Dadi : ngendika sampeyan mau  kena  diganti  mangkene : Muhammadiyyin  (wong  agama Muhammad) iku durung mesti muslim (jumeneng Islam).

10.  MITRA

Mengko disik ta mas! Panjenengan migunakake tembung agama Muhammad iku apa ora nyudakake ajine agama Islam kang pada kita pepundi iki?

10.  DARMA

Hla rak rewel : yen lagi ngrembug sawijining perkara iku prayogane aja fanatic lan aja kawoworan sentimen. Anggonku nyebut mengkono iku ora terus-terusan, mung sajroning ngrembug bab iki bae, supaya aja wor-suh.

Karo dene maneh, menurut panemuku : ora bakal nyudakake aji ora barang. Coba sampeyan galih:

Kita sebut agama Buddha, amarga kang anyiyarake : Sang Sidarta Gautama, kang sawise tampa wahyu banjur ajejuluk Buddha. Kita nyebut agama Kristen amarga kang nyiyarake : Nabi Yesus (Isa a.s.) kang sawise tampa wahyu banjur ajejuluk Kristus. Utawa kita arani agama  Nasrani  amarga  kang  nyiyarake  iku  miyose  ana  ing  Nasaret (Betelhen).

Dadi : Jenenging agama iku umume miturut asmane kang tampa wahyu lan  nyiyarakake iku mau, ora kumudu nganggo jeneng mirunggan. Mulane saka panemuku, kita kena ngarani agama Musa lan agama Muhammad, amarga kang jumeneng Rasul (tampa wahyu lan nyiyarake) Nabi Musa a.s. lan Nabi Muhammad s.a.w.

11.  MITRA

Iya, iya mas aku wis mufakat, dasar nyatane : syahadat kang dadi rukuning agama kita kang wiwitan iku ngucapake : asyhadu an laailaaha  ilaallaah  wa  asyahadu  anna muhammadarrasuulullah = anekseni kawula : satuhunipun boten wonten Pangeran kejawi Gusti Allah, lan anekseni kawulo : satuhunipun kanjeng nabi Muhammmad utusaning Allah dadi : nyebut agama Muhammmad ing atase agama islamiku, yuridisch lan psychologisch ora ana bedane.

11.  DARMA

Pancen iya mengkono di nanging sampeyan mangartosa, yen tembung, Muhammad ing kalimat syahadat iku mau satemene mengkusu rasa rangkep ; letterliyk (lahir) lan symbolisch (batin).

Mungguhing  surasa  lahir,  iya  Muhammad  asmane  Nabi panutan kita iku mau, dene mungguhing surasa batin, Muhammad iku mau dudu njenenging wong, yaiku wujude manungsa iki, kang adon-adonane lan kompliting pirantine pranyoto luwih sampurna tinimbang machluk liya-liyane (,,Kunci Swarga” II: 8).

Mengkono uga bokmenawa sampeyan wis tau maos utawa mireng tembung “nur Muhammad” yaiku asaling kabeh dumadi, hla iku aja sampeyan kira Kanjeng Nabi Muhammad.

12.  MITRA

Amit sewu, mas, kok rada kisruh anggonku nampani. Apa “Muhammad” iku, kejaba diangga jenenging wong, si tembung duwe, teges dewe ta? Hla tegese kepriye? Keparenga paring penerangan kang sajelas-jelase.

12.  DARMA

Pitakon  sampeyan  iku  bener,  mung  ana  kang  kuwalik. Sakabehing  “tembung”  iku  rak  mesti  nduweni  teges,  ta  di?  Hla jenenging wong iku lumrahe pada milih tembung-tembung iku mau, endi kang dicocogi tegese. Terkadang adapur pamuji (Kuwat, TeguhI.I.I) terkadang minangka panyandra bae (Jarot, Dableg I.I.I.), ana uga kang minangka pangeling-eling kahanane utawa titi mangsane nalika lahir (Buwang, Rebo I.I.I.).

Mungguh asmane Nabi panutan kita iku satemene ana 4, pada rimbagan saka tembung  h a m d u n  kang tegese pangalembana, utawa h a m i d a   kang tegese angalembana. Yaiku: H a m i d (= ingalembana), M a h m u d  (= kang  kataman  pangalembana),  A h m a d  (kang  luwih ingalembana), M u h a m m a d (= kang kaserenan pangalembana). Nanging kang katelah lan populer dewe :          M u h a m m a d, ing kalimah syahadat uga Muhammad, ora kena nyebut asma liyane.

Dene tembung  “Muhammad”  ing  kalimah  syahadat kang disurasa symbolisch iku tegese : sipat kang kaserenan pangalembaga (ing wirid-wirid kasebut : sipat kang pinuji)  “nur muhammad” ateges : cahya kang kaserenan pangalembana (ing wirid-wirid kasebut : cahya kang pinuji).

13.  MITRA

Wis jelas banget, mas, saiki! Mulane banjur keparenga miwiti ngendikakake wiride, keprije wedarane bab iman iku.

13.  DARMA

Iman iku tegese : percaya. Ingatase wong agama Muhammad, rukuning  iman  iku  ana  6,  yaiku  percaya  marang  anane:  I.  Allah, II. Malaekat-malaekate Allah, III. Kitab-kitabe Allah, IV. Utusan-utusane Allah, V. Dina akhir. VI. Pepasten becik lan ala (,,Kunci Swarga”II:24).

Nanging ing wedaran wirid iki mung bakal nerangake bab kapercayan marang anane Allah kang sawiji (Monotheisme), tegese dudu Allah kang lara utawa luwih.

Kepercayan marang anane kang Maha Kuwasa iku, sanyatane wis wiwit kuna-makuna mula, yaiku wiwit anane manungsa ing ngalamdunya iki, ing jaman sadurunge ana……..agama.

Tuwuhing kapercayan mau, ora liya jalaran si manungsa nyipati gumelaring alam iki kabeh kang ora bisa dikuwasani dening deweke, balik simanungsa kang kudu tunduk marang purba-wasesaning alam iku. Kayata : nalikane lagi nyrempeng nyambut gawe, kepeksa leren jalaran peteng, ora bisa ngerem suruping srengenge; nalika tandurane butuh udan, ora bisa ngundang udan, mengkono sapanunggalane. Dalah awake si manungsa dewe ora bisa diprentah miturut karepe. Kayata : yen pinuju arip, dilek-lekna iya meksa turu ; umure dewe lan umure liya, pada  ora  kena  disemayani  sadela  bae,  yen  wis  tekan  mangsane, mengkono sapanunggalane.

Mulane banjur tuwuh pikirane: kumawula marang kang Maha Kuwasa, sarana sesaji lan ngabekti. Dene carane sesaji lan ngabekti, sarta endi kang dianggep kang Maha Kuwasa iku, siji-sijining golongan : ora pada. Ana golongan kang duwe penganggep, yen kang Maha Kuwasa iku loro, ana uga kang duwe penganggep luwih sakaloro.

Dene wulangane agama-agama kang disiyarake dening para Nabiyullah iku, ing bab penganggepe marang Maha Kuwasa : siji lan sijine ora ana bedane. Yaiku pada netepake yen kang maha Kuwasa iku satemene mung siji, kang asmane ing basa Arab : Allah. Hla agama kang kita rungkebi iki (agama Muhammad) uga kagolong agama kang nekadake : Pangeran kita iku mung siji, ora loro utawa luwih.

Anggone  nekadake  marang  kasawijening  Pangeran  iku katrangane ora angel. Sebab upama Pangeran iku loro utawa luwih, amesti kala-kala perang tanding : rebut bener utawa rebut penguwasa. Hla Pangeran kang kalah perange iku banjur kena ditetepake mesti dudu kang Maha Kuwasa. Dadi Pangeran kang Maha Kuwasa temenan iya tetep mung siji, yaiku kang menangan dewe. Hla upama Pangeran-pangeran mau pada Maha Kuwasa kabeh, amesti anggone perang tanding rame banget, amesti seprana-seprene ora ana kang kalah utawa kang menang. Yen mengkono amesti alam kang gumelar iki tumindak sakarepe dewe-dewe utawa ……….. mogok.

14.  DARMA

Iku ora wurung, di, nanging ya tak aturi sabar disik. Sebab ceplas-ceplos  kang  kurang  jelas  keterangane  iku  adate  ora  bisa ketampa, sisip sembire salah panampa. Dene yen wis dijelas-jelasake meksa ora bisa ketampa, hla iku kaya kang wis tak aturake mau, pancen siji-sijining wong iku wis manut garise dewe-dewe. Ing layang suluk (wirid sinawung tembung) ,,Sujinah” disemoni mengkene (Gambuh) :

Satengah ana muwus, rada esak mamang manahipun, iya iku ngibarate desa cilik, tan kelar kanggonan ratu, wedi bokmenawa jebol.– Iku anggep wong bingung, destun cekak nalare wong kumprung, sejatine wus kena pengaruh iblis, sanggup den mulyakken iku, kinen “wisma aneng gowok”.

Hla bab gendeng iku satemene ana werna loro. Ana kang gendeng amarga bingung, jalaran ora ketemu-ketemu; ana kang katone gendeng amarga brangta, jalaran wis ketemu ancer-ancere nanging durung kepetuk gatuk. Mulane tembung “ngelmu” (Arab : `ilmu = kawruh) iku ana kang ngirata basa : angele yen durung ketemu, saweneh : angele  yen  wis  ketemu. Ing  layang  suluk  “Andondomi”  disemoni mengkene (Dandang gula).

,,Pilih-pilih ingkang angawruhi, ing maknane Allahu Akbar, nora sok wonga wruh angger, yeku ingkang den luru, njajah desa amilang kori, tan liya kang den arah, kang karem ing kawruh, yen tanwruh pangucapira, nora weruh marang endase terasi, awit wus munggingsira” ……….. Hla rak tepat, ta!

15.  MITRA

Elo, elo, panjenengan ki jebul asarira bibliotheek. Aku tau krungu : jare wirid-wirid lan suluk-sluk iku sok bertentangan karo wulangane agama kita, iku nyatane kepriye?

16.  DARMA

Akeh  bae  kang  bertentangan!  Mulane  kudu  disaring awewaton dalil-kadis-ijemak-ki

4 Komentar

seo

pada : 28 June 2013


"Hello Web Admin, I noticed that your On-Page SEO is is missing a few factors, for one you do not use all three H tags in your post, also I notice that you are not using bold or italics properly in your SEO optimization. On-Page SEO means more now than ever since the new Google update: Panda. No longer are backlinks and simply pinging or sending out a RSS feed the key to getting Google PageRank or Alexa Rankings, You now NEED On-Page SEO. So what is good On-Page SEO?First your keyword must appear in the title.Then it must appear in the URL.You have to optimize your keyword and make sure that it has a nice keyword density of 3-5% in your article with relevant LSI (Latent Semantic Indexing). Then you should spread all H1,H2,H3 tags in your article.Your Keyword should appear in your first paragraph and in the last sentence of the page. You should have relevant usage of Bold and italics of your keyword.There should be one internal link to a page on your blog and you should have one image with an alt tag that has your keyword....wait there's even more Now what if i told you there was a simple Wordpress plugin that does all the On-Page SEO, and automatically for you? That's right AUTOMATICALLY, just watch this 4minute video for more information at. Seo Plugin"


mrgalvin

pada : 25 June 2015


"kudu etangan tingkat kurang kapentingan
.................................................................................................................................................................................................................................................................
Hello

Aku Mr. Galvin, a lender silihan pribadi sing menehi disilihaké ing kapentingan tarif saka 2
%, Aku kurban kanggo silihan individu lan perusahaan utawa kelompok wong sing
sing musna mudhun. Iku kesempatan financial ing Panjenengan langkah lawang
dina lan njaluk tampilan cepet kredit ana.

Ana akeh kesempatan pendanaan lan nulung ing kabèh aspèk lan
isih ngetang. Nanging kesempatan financial ing doorstep,
lan mangsa garing teka menyang mburi, lan ora bisa kantun iki unik
kesempatan. Kowe kudu pitulungan financial? Kowe kudu silihan kanggo
nggedhekake bisnis? Kowe kudu silihan kanggo miwiti bisnis ing gedhe
ukuran? Sampeyan kudu silihan sing bisa ngganti gesang panjenengan lan saiki
status financial? Kowé kudu silihan Lowongan kanggo sijine iku
ing Panggonan tengen? Banjur katon ora luwih, amarga silihan iku ngimpi
lawang langkah iki.

Layanan sing diwenehake kanggo individu, bisnis
lan wong bisnis. Jumlah kredit kasedhiya ing sawetara saka $
1,000.00 kanggo US $ 500,000,000.00 utawa pilihan aku menehi metu silihan kanggo
project, bisnis, pajak, tagihan, lan akeh liyane alasan, etangan kita
gampang lan * censored * kanggo informasi sing luwih hubungi kita dening email
: Internationalpropertyloan@gmail.com

REQUEST FOR silihan
================================
Name: ...................
Jeneng liya: ..................
Contact Address: .................
Negara: ...................
Umur: ..........................
Jinis: ....................
Phone Number: ..............
Status: .................
Pendhudhukan: ...............
posisi: .................
income saben wulan: ..............
Jumlah silihan: .................
Maksud kanggo etangan: ...............
duration: ....................
Sampeyan kudu Applied kanggo silihan sadurunge: ............
ngerti Inggris: .................

Sawetara pitakonan Dijawab (Pitakonan Paling Sering) We have a prasaja
mbentuk kanggo sampeyan isi kanggo aplikasi kanggo silihan. isi metu lan ngirim
kanggo kula. Aplikasi kalebu topik ing ngisor iki. * Wewenang *
Nyilih kredit information1.

Apa tarif kapentingan? Tarif kapentingan gumantung ing project.
Tingkat punika kapentingan saben wulan mung kapentingan tarif 2% taunan kebayar.
2. Bakal kredit sandi Matter? ora
3. Where kowe déné silihan? Kita déné silihan World
4. Suwene ora njupuk kanggo mbiayai? Sawise ngajokake silihan
aplikasi, sampeyan bisa nyana jawaban pambuka kurang saka 24 jam
lan pendanaan ing 72-96 jam sawisé nampa informasi kita kudu
saka sampeyan.
5. Apa bakal pembayaran kawula? Kang bakal diitung kanggo sampeyan lan
dikirim menyang sampeyan ing jadwal mbayar maneh alongwith istilah silihan.
We are looking nerusake kanggo hubungan bisnis kuwat karo sampeyan.
Sincerely,"


Atilio

pada : 14 July 2015


"
Želijo posojati denar za nekaj mesecev sem bili scammed 4-krat
žrtve s posojilodajalci, ki scammed me, sem poskus samomora zaradi
jih. Ker sem imel dolgov in račune plačati. Sem mislil, da je več kot za
mi ni več imam smisel za življenje. Ampak na srečo, sem prišel čez veliko
pričevanja na spletu in na različnih lokacijah, ki jih veliko ljudi o a
pošteno in iskreno posojilodajalec g. Amado Atilio, in tvegati in
stik z njim dobiti posojilo, da bi poplačala svoj dolgov in mojih projektov in
res izkazal
mi da je powerhouse tistim, ki potrebujejo finančno želim
uporabite to priložnost zahvalil g. Amado Atilio, ki je dal nasmeh na moj
obraz znova, zato vas prosimo in poslovala z njim
on mu je iskreno/pošteni in zanesljivi lender.contact
zdaj (amadoatilioloancompany@gmail.com)
=================================
"


clancy

pada : 28 December 2015


"Hello everyone, My name is Mr. Clancy kene Dexter nyuwil MY GANTI LIFE FOR FAMILY ON CARA duwe KREDIT silihan Terjangkau sing bakal ngganti gesang panjenengan ing salawas-lawase Alok Kesaksian Natal rawuh. Aku manggon ing Florida lan aku wong wadon seneng ing Amerika Serikat dina? Aku nyuwil-nyuwil kulawarga urip lan sembarang silihan sing ngganti, aku bisa ngrujuk marang wong seeking silihan karo wong-wong mau marang dhewe. Padha kudu miwiti kabeh urip kula lan maringi rasa seneng kanggo kulawarga i $ 250,000.00 bantuan karo iki jujur lan Gusti Allah wedi nggawe silihan perusahaan US kredit minangka sawijining randa anak telu ngomong online $ 250,000.00 ana ing mbetahaken dolar silihan, lagi nemen kredit biso dipercoyo Allah Nggarap perusahaan, wong wedi. Yen sampeyan ana ing perlu kredit lan hubungi langsung lan Menengah Clency ngomong sing diarani please ora 100% manawa kanggo mbayar maneh silihan. Hubungi liwat Email: theresawalkerloanfirm@gmail.com"


Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :