Teguh Bagus of Veterinary Medicine site v.2

Excellence with Morality

__Sertifikasi dan Prestasi__

    Standart ISO 9001:2008 Kepada Universitas Airlangga oleh British Certification International

_Berbagi tak pernah Rugi_

    Teguh Bagus of Veterinary Medicine site v.2

    Siapakah SejatiNya Engkau?

    .: Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal TuhanNya. Seperti bahasan kita yaitu Awwal- uddin Ma'rifatullah adalah... :. more

    facebook & twitter

DMCA.com Protection Status
..:: Selamat Buat para Pemenang lomba web & blog Mahasiswa Universitas Airlangga Tahun 2014; 1.Muhammad Alhada Fuad [FISIP'11] | 2.Muhammad Fatkhullah [FISIP'11] | 3.Teguh Bagus Pribadi [FKH'12] | 4.Mei Budi Utami [FST'12] | 5.Leo Agung Kurniawan [FISIP'12]| 6. Lutfi Adi Nugroho [FPK'11] | => Terimakasih atas kunjungan Anda, jangan lupa kalau mau copy/paste harap cantumkan sumbernya, by : Teguh Bagus Pribadi, http://teguhbaguspribadi-fkh12.web.unair.ac.id, dan Blog ini DIPERBAHARUI sebulan 4x karena kesibukan Perkuliahan ::..

DOWNLOAD KITAB-KITAB GRATIS

diposting oleh teguhbaguspribadi-fkh12 pada 23 April 2013
di Silakan Download - 4 komentar

DOWNLOAD KITAB GRATIS

Kitab Tafsir :-

1. Tafsir Al-Jalalain :- Download

2. Tafsir Al-'Izz Ibn 'Abdus Salam :- Download

3. Tafsir Ibnu Katsir - Muat Turun

4. Tafsir Al-Baghawi (Imam Al-Baghawi) :- Muat Turun

5. Tafsir Al-Qurtubi (Imam Abu 'Abdullah Al-Qurtubi) :- Muat TurunKitab Hadits

1. Bukhari -   Download -

2. Muslim - Muat Turun -

3. Musnad Imam Asy-Syafi'i - Muat Turun -

4. Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal - Muat Turun -

5. Dalail Nubuwah (Imam Baihaqi) - Muat Turun

6. Bulughul Maram (Imam Ibnu Hajar Al-'Asqolani) - Muat Turun

7. Jami'ul 'Ulum (Ibnu Rejab Al-Hanbali) - Muat Turun

8. Al-Arba'un An-Nabawiyyah (Imam An-Nawawi) - Muat Turun

9. Al-Adab Al-Mufrad (Imam Bukhari) - Muat Turun

10. Syarah Ma'ani Al-Atsar (Abu Ja'far Al-Tohawi) - Muat Turun

11. Sunan Ad-Darami (Al-Imam Ad-Darami) - Muat Turun

12. Mushnaf Abi Syaibah (Al-Imam Abi Syaibah) - Muat Turun

13. Sunan Daruquthni (Al-Imam Ad-Daruquthni) - Muat Turun

14. Muwatho' Al-Imam Malik (Al-Imam Malik) - Muat Turun

15. Mu'jam Ath-Thobrani As-Soghir (Ath-Thobrani) - Muat Turun

16. Mu'jam Ath-Thobrani Al-Kabir (Ath-Thobrani) - Muat Turun

17. Mu'jam Ath-Thobrani (Ath-Thobrani) - Muat Turun

18. Al-Mustadrak 'ala As-Sohihin (Al-Hakim) - Muat Turun

19. Musnad Abi Daud (Abi Daud) - Muat Turun

20. Musnad Ishaq ibn Rahuyah - Muat Turun

21. Musnad Al-Hamidi ('Abdullah ibn Az-Zabir Al-Hamidi) - Muat Turun

22. Musnad Abu Ya'la (Abu Ya'la) - Muat Turun

23. Sohin Ibn Khuzaimah (Imam Ibn Khuzaimah) - Muat Turun

24. Sohih Ibnu Hibban (Ibnu Hibban) - Muat Turun

25. Fadhail As-Sohabah - Muat Turun

26. Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra - Muat Turun

27. Al-Ahadits (Ath-Thobrani) - Muat Turun

28. Ar-Risalah Al-Mustatorafah (Al-Imam Muhammad ibn Ja'far Al-Kitani - Muat Turun

29. Musykal Al-Atsar (Abu Ja'far Ath-Thahawi) - Muat Turun

30. Musnad As-Siraj (Muhammad ibn Ishaq As-Siraj) - Muat Turun

31.
Kitab Syarah Hadits

1. Fathul Bari (Imam Ibnu Hajar Al-'Asqolani) :- Muat Turun

2. Syarah Sohih Muslim (Imam An-Nawawi) :- Muat Turun

3. Syarah Sunan Nasa'i (Imam As-Sayuthi) :- Muat Turun

4. Syarah Muwatho' Imam Malik (Imam As-Sayuthi) :- Muat Turun

5. Al-Isra' wal Mi'raj (Imam Ibnu Hajar Al-'Asqolani) :- Muat Turun

Kitab Mengenai Keistimewaan Nabi Muhammad :-

1. Fadhilat Solawat Ke Atas Nabi :- Muat Turun

2. Rahmat Nabi :- Muat Turun

3. أنموذج اللبيب (Al-Imam As-Sayuthi) :- Muat Turun

4. Akhlak Nabi :- Muat Turun

5. الفتح الرحماني :- Muat Turun

6. Asy-Syamail Muhammadiyyah (Al-Imam Tirmizi) :- Muat Turun

7. مسالك الحنفا في والدي المصطفى (Al-Imam As-Sayuthi) :- Muat Turun
Kitab Tauhid & 'Aqidah

1. Al-Ibanah (Imam Abu Hasan Al-Asy'ari :- Muat Turun

2. العرف الوردي في أخبار المهدي (Imam Jalaluddin) :- Muat Turun

3. ما ورد في حياة الأنبياء بعد وفاتهم (Imam Baihaqi) :- Muat Turun

4. Al-'Aqidah (Imam Ahmad Ibn Hanbal) :- Muat Turun

5. المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال (Imam Az-Zahabi) :- Muat Turun
6. Matan Manzumah 'Aqidatul 'Awam :- Muat Turun
7. Terjemahan Matan 'Aqidatul 'Awam :- Muat Turun

8. Usuluddin (I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jama'ah) Jawi- Imam Muhammad Mukhtar ibn 'Atorid :- Muat Turun Terjemahannya :- Klik


Kitab-Kitab Sirah :-

1. Al Bidayah Wan Nihayah (ed. indonesia) _ Ibnu Katsir :- Muat Turun1 - atau - Muat Turun2

2. Qushoshol Anbiya' (Imam Ibnu Katsir) :- Muat Turun

3. Rijal Haula Rasul (Khalid Muhammad Khalid) :- Muat Turun

4. Sirah Nabawiyyah (Ibnu Hisyam) :- Muat Turun

5. Sirah Nabawiyyah (Ibnu Katsir) :- Muat Turun

Kitab Fiqh Mazhab Hanafi

1. درر الحكام شرح مجلة الأحكام ('Ali Hidar) :- Muat Turun

2. Hasyiyah Ibnu 'Abidin (Ibnu 'Abidin) :- Muat Turun

3. Al-Bahr Ar-Raiq (Ibnu Najim) :- Muat Turun

4.


Kitab Al-Imam Asy-Syafi'i

1. Diwan Asy-Syafi'i :- Muat Turun 1 - atau - Muat Turun 2

2. Al-Umm :- Muat Turun

3. Musnad Asy-Syafi'i :- Muat Turun

4. Ar-Risalah :- Muat Turun

5. Ahkam Al-Qur'an :- Muat Turun

6. Jama' Ilmi :- Muat Turun
Kitab Fiqh Mazhab Syafi'i

1. متن الرحبية في المواريث karangan ( الإمام الرحبي):- Muat Turun

2. Al-Umm (Imam Asy-Syafi'i) :- Muat Turun

3. Hilyah Al-'Ulama' (Asy-Syasyi) :- Muat Turun

4. Isyad Al-'Ibad (Zainuddin Al-Malibari) :- Muat Turun

5. Nihayah Az-Zain (Muhammad Nawawi Al-Jawi) :- Muat Turun

6. Tuhfah Al-Muhtaj (Ibnu Mulqan) :- Muat Turun

7. تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة (Ibnu Jama'ah) :- Muat Turun

8. Al-Lubab fi Al-Fiqah Asy-Syafi'i (Al-Qadhi Abi Al-Hasan Al-Mahamili) :- Muat Turun

9. Al-Ausath (Al-Imam Ibnu Al-Munzir) :- Muat Turun

10. Fat-hur Al-Mu'in (Al-Malibari) :- Muat Turun

11. Mukhtasar Al-Mazani (Ismail Al-Mazani) :- Muat Turun

12. Roudhoh Ath-Tholibin (Al-Imam An-Nawawi) :- Muat Turun

13. Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab (Al-Imam An-Nawawi) :- Muat Turun

14. Khabayaz Zawaya (Al-Imam Zarkasyi) :- Muat Turun

15. Al-Iqna' (Al-Mawardi) :- Muat Turun

16. Muqaddimah Al-Hadhramiyyah ('Abdullah ibn 'Abdur Rahman Al-Hadharami) :- Muat Turun

17. Al-Wasith fi Al-Mazhab (Abu Hamid Al-Ghazali) :- Muat Turun

18.Tahrir Al-Faz (Al-Imam An-Nawawi) :- Muat Turun

19. Al-Tanbih (Abu Ishaq Ibrahim) :- Muat Turun

20. Hasyiyah Al-Jamal (Al-'Allamah Asy-Syeikh Sulaiman Al-Jamal) :- Muat Turun

21. Hasyiyah Al-Jamal 'ala Fat-hul Wahab (Al-'Allamah Asy-Syeikh Sulaiman Al-Jamal) :- Muat Turun

22. As-Siraj Al-Wahab (Muhammad Az-Zahri Al-Ghamrawi) :- Muat Turun

23. Daqaiq Al-Minhaj (Al-Imam An-Nawawi) :- Muat Turun

24. Al-Ibtihaj Tahzib Mughni Al-Muhtaj/Kitab Haji (Sami Wadi' 'Abdul Fattah Syahadah Al-Qadumi) :- Muat Turun

25. Hasyiyah Al-Mugharabi 'ala Syarah Al-Minhaj (Ahmad ibn 'Abdur Razaq Al-Magharabi) :- Muat Turun

26. Fat-hul 'Aziz (Ar-Rafi'i) :- Muat Turun

27. Tuhfah Al-Abrar (Jalaluddin As-Sayuthi) :- Muat Turun

28. Jama' Al-'Ilmi (Al-Imam Asy-Syafi'i) :- Muat Turun

29. Kifayatul Akhyar (Mufti Ad-Din Abi Bakar ibn Muhammad Al-Husaini) :- Muat Turun

30. Nihayatul Muhtaj (Muhammad ibn Abi Al-'Abbas Ar-Ramli) :- Muat Turun

31. Al-Ma'wanah (Abi Ishaq Asy-Syirazi) :- Muat Turun

32. Kitab Al-Ijma' (Al-Imam Ibnu Al-Munzir) :- Muat Turun

33. Syarah Al-Mahalli (Jalaluddin Al-Mahalli) :- Muat Turun

34. Al-Imam fii Bayan Adalah Al-Ahkam (Al-'Izz ibn 'Abdus Salam) :- Muat Turun

35. Hasyiyah I'anah Ath-Tholibin (As-Sayyid Al-Bakri Ad-Dimyathi) :- Muat Turun

36. Tuhfah Al-Habib (Asy-Syeikh Sulaiman Al-Bujairami) :- Muat Turun

37. Al-Muhazzab (Abi Ishaq Asy-Syirazi) :- Muat Turun

38. Tuhfah Al-Muhtaj (Ibnu Hajar Al-Haitami) :- Muat Turun

39. Mughni Al-Muhtaj (Al-Khathib Asy-Syarbini) :- Muat Turun

40. Fat-hul Wahab (Zakaria Al-Ansori) :- Muat Turun

41. Al-Iqna' (Al-Khathib Asy-Syarbini) :- Muat Turun

42. Al-Ahkam As-Sulthoniyyah (Al-Mawardi) :- Muat Turun

43. Al-Hadud (Zakaria Al-Ansori) :- Muat Turun

44. Al-Hawi Al-Kabir (Al-Imam Al-Mawardi) :- Muat Turun

45. Al-Hawi Al-Kabir (Al-Imam Al-Mawardi) :- Muat Turun

46. Al-Asyabah Wan Nazhair (Al-Imam As-Subki) :- Muat Turun


Tobaqat Syafi'iyah (Malay)


Insya-Allah, saya akan kemukakan para ulama' yang bermazhab Syafi'i bermula dengan pengasasnya iaitu Al-Imam Asy-Syafi'i sehinggalah ulama' Syafi'i abad ini, supaya jangan lagi ada orang memandang remeh dan rendah terhadap Mazhab Syafi'i.

Al-Imam Asy-Syafi'i (Wafat 204H) :- Muat Turun
Al-Buwaiti (wafat 231H) :- Muat Turun
Al-Muzani (wafat 264H) :- Muat Turun
Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi (wafat 270H) :- Muat Turun
Sayyid Ja'far Al-Barzanji (Wafat 1184H) :- Muat Turun
Syeikh Muhammad Idris Al-Marbawi (Wafat 1409H) :- Muat Turun

Untuk mengenali lagi Tobaqat Syafi'iyah klik :- Tobaqat Syafi'iyah 

Kitab Fiqh Mazhab Maliki


1. Irsyad (Al-Baghdadi) :- Muat Turun

2. Mukhtasar Al-Akhdhari (Abi Zaid 'Abdur Rahman) :- Muat Turun

3. Al-Itqan wal Ihkam (Muhammad ibn Ahmad Al-Fasi) :- Muat Turun 
Kitab Fiqh Mazhab Hanbali :-


1. Dalil Ath-Tolib (Mar'i ibn Yusof) :- Muat Turun

2. Kitab Al-Asyrobah (Al-Imam Ahmad ibn Hanbal) :- Muat Turun

3. Al-Mughni (Ibnu Qudamah Al-Maqdisi) :- Muat Turun

4.
Kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, oleh Dr. Wahbah Al-Zuhayli

1. Cover :- Muat Turun

2. Juz 1 :- Muat Turun 1 - atau - Muat Turun 2

3. Juz 2 :- Muat Turun 1 - atau - Muat Turun 2

4. Juz 3 :- Muat Turun

5. Juz 4 :- Muat Turun 1 - atau - Muat Turun 2

6. Juz 5 :- Muat Turun 1 - atau - Muat Turun 2

7. Juz 6 :- Muat Turun 1 - atau - Muat Turun 2

8. Juz 7 :- Muat Turun 1 - atau - Muat Turun 2

9. Juz 8 :- Muat Turun 1 - atau - Muat Turun 2

ATAU :-

10. Kitab Dr. Wahbah Al-Zuhayli (Fiqhu al-Islamy Wa Adillatuhu ) : Muat Turun 1 - atau - Muat Turun 2 -
atau - Muat Turun 3

atau :-

Kitab Dr. Wahbah Al-Zuhayli (Fiqhu al-Islamy Wa Adillatuhu ) :- Muat Turun 1 - atau - Muat Turun 2 - atau - Muat Turun 3
- atau :- Muat Turun 4
Kitab Al-Imam 'Izzuddin 'Abdul Salam

1. الفوائد في اختصار المقاصد / موافق للمطبوع :- Muat Turun  

2. تفسير العز بن عبد السلام ( تفسير القرآن ) موافق للمطبوع :- Muat Turun

3. قواعد الأحكام في مصالح الأنام / موافق للمطبوع :- Muat Turun

4. الإمام في بيان أدلة الأحكام / موافق للمطبوع :- Muat Turun
Kitab Al-Imam Zakaria Al-Ansori

1. المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء :- Muat Turun

2. غاية الوصول في شرح لب الأصول :- Muat Turun

3. الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة :- Muat Turun

4. فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب / موافق للمطبوع :- Muat Turun

Kitab Al-Imam An-Nawawi

1. الأذْكَارُ النَّوَويَّة :- Muat Turun  

2. روضة الطالبين / موافق للمطبوع :- Muat Turun

3. المجموع شرح المهذب / موافق للمطبوع :- Muat Turun

4. مختصر التبيان في آداب حملة القرآن :- Muat Turun
Kitab Al-Imam Ibnu Hajar Al-'Asqolani

1. إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي / موافق للمطبوع :- Muat Turun

2. تبيين العجب فيما ورد في شهر رجب :- Muat Turun

3. هدي الساري مقدمة فتح الباري / موافق للمطبوع :- Muat Turun

4. تغليق التعليق على صحيح البخاري :- Mut Turun

5. نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين :- Muat Turun

6. :- -
Kitab Al-Imam Jalaluddin As-Sayuthi

1. برد الأكباد عند فقد الأولاد :- Muat Turun

2. الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير / موافق للمطبوع :- Muat Turun

3. معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم :- Muat Turun

4. حسن المحاضرة فى أخبار ملوك مصر والقاهرة :- Muat Turun

5. وصول الأماني بأصول التهاني :- Muat Turun

6. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة :- Muat Turun

7. كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب :- Muat Turun

8. الشمائل الشريفة :- Muat Turun

9. اتمام الدراية لقراء النقاية :- Muat Turun

10. همع الهوامع في شرح جمع الجوامع :- Muat Turun

11. جمع الجوامع ( الجامع الكبير في الحديث والجامع الصغير وزوائده ) :- Muat Turun

12. عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد في إعراب الحديث :- Muat Turun

13. إلقام الحجر لمن زكى ساب أبي بكر وعمر :- Muat Turun

14. أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب :- Muat Turun

15. عقود الجمان في علم المعاني والبيان :- Muat Turun

16. ذم المكس :- Muat Turun

17 إرشاد المهتدين إلى نصرة المجتهدين :- Muat Turun

18. تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك :- Muat Turun

19. العرف الوردي في أخبار المهدي :- Muat Turun

20. الغرر في فضائل عمر :- Muat Turun

21. مشتهى العقول في منتهى النقول :- Muat Turun

22. تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش :- Muat Turun

23. الروض الأنيق في فضل الصديق :- Muat Turun

24. نظم العقيان في أعيان الأعيان :- Muat Turun

25. الحبائك في أخبار الملائك :- Muat Turun

26. الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة :- Muat Turun

27. طبقات المفسرين :- Muat Turun

28. طبقات الحفّاظ :- Muat Turun

29. :- -
Kitab Al-Imam Az-Zahabi

1. تنقيح كتاب التحقيق في أحاديث التعليق للذهبي / موافق للمطبوع :- Muat Turun

2. تاريخ الإسلام ( للشاملة ) موافق للمطبوع :- Muat Turun

3. سير أعلام النبلاء ( للشاملة موافق للمطبوع ) :- Muat Turun

4. تشبيه الخسيس بأهل الخميس :- Muat Turun

5. المعين في طبقات المحدثين :- Muat Turun

6. معجم المحدثين :- Muat Turun

7. المقتنى في سرد الكنى :- Muat Turun

8. أحاديث مختارة من موضوعات الجوزقاني وابن الجوزي :- Muat Turun

9. المغني في الضعفاء :- Muat Turun

10. الأمصار ذوات الآثار :- Muat Turun

11. كتاب العلو :- Muat Turun

12. تلخيص كتاب الموضوعات لابن الجوزي :- Muat Turun

13. العبر في خبر من عبر :- Muat Turun

14. كتاب الكبائر :- Muat Turun

15. معرفة القراء الكبار :- Muat Turun

16. حَقُّ الجَار :- Muat Turun

17. المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال :- Muat Turun

18. ميزان الإعتدال في نقد الرجال :- Muat Turun

19. الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة :- Muat Turun

20. المُـوْقِظَـةُ :- Muat Turun

21. تاريخ الإسلام / موافق للمطبوع :- Muat Turun

22. سير أعلام النبلاء :- Muat Turun

23. تذكرة الحفاظ وذيوله / موافق للمطبوع :- Muat Turun

24. الموقظة في علم مصطلح الحـديث :- Muat Turun-------------
 

Kitab Mengenai Bid'ah :-

1. Sayyid Muhammad 'Alawi Al-Maliki :- Muat Turun -

2. Kitab 'Abdullah Shiddiq Al-Ghumari :- <

4 Komentar

www.canadagooseestore.com

pada : 24 July 2013


"Typisk, canada goose tilbud, renter kreditkort gld sker som flge af, har fet opnet kraftoverfrsel inde tilbringe deres srlige gebyrer som flge af uforudsete scenarier. De kunne get fet forlagt deres srlige karriere, erhvervet en langvarig udtryk sygdom, opnede skilt, og s videre. Sm virksomheder kan forveksles sammen med lnudbetalingerne samt de bder og ogs gebyrer vedrrende restance lnningslisten gebyrer understtter hurtigt. Pertaining to in generere kundeemner til noise Toldnedsttelsen noticeable vil vre in f mere og mere hrd hver dag."


canada goose outlet

pada : 25 July 2013


"22nd November 2011 Either Eric Draper doesn know a snail kite from a Canada goose, or he lying through his teeth. My money is on the latter. I can see his nose growing from here. Draper is the executive director of Florida Audubon Society. Surely the man knows a t... Read >"


canada goose outlet

pada : 27 July 2013


"Canada goose jacket - cross-border tensions, Egypt, Israel and theCanada Goose Jackets Gaza Strip Sunday roast to an agreement to restore a breezy start to predict the best aftereffect then the ring on Saturday an Israeli air strike malicious and Palestinian rocket attacks. Curse of the Israeli army in Gaza announced a blender southern band, promoting the fire on Sunday afternoon, firing rockets at Israel. Gaza will ensure that, to be wiped out just a lively and keenly wounded Palestinian. It said the two sides completed the top man has been the PLO's armed pro-democracy also."


canada goose outlet

pada : 29 July 2013


"at the foot of two tiger suddenly sluggish fell to the ground canada goose outlet"


Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :